13. 5. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Co si představit pod pojmem dobrý vedoucí? Čím se takový vedoucí odlišuje od ostatních?

Je mnoho vedoucích pracovníků, kteří jsou schopni dosahovat stanovených cílů, mnozí i rutinně. Ale jak je vnímá jejich okolí? Opravdu jsou vždy hodnoceni pozitivně a vnímáni jako dobří vedoucí? V čem je tedy hlavní odlišnost dobrého vedoucího od těch ostatních, kteří také adekvátně dosahují pracovních výsledků?

Jedná se o vždy o komplexní propojení všech oblastí, které má vedoucí pracovník na starosti. Tedy nejde pouze o plnění pracovních povinností a dosahování výsledků, ale zároveň také o péči a rozvoj lidských zdrojů, které jsou mu svěřené.

To jak je vedoucí pracovník úspěšný nezávisí pouze na jeho znalostech a dovednostech, ale také na jeho životní síle, vůli a motivaci tuto energii předávat dál.  Tedy na celkové osobnosti daného člověka a jeho schopnosti pozitivně působit a rozvíjet své podřízené.

Jedním z prvních lidí, kteří si tuto skutečnost začali uvědomovat a zároveň ji aplikovali, byl podnikatel Tomáš Baťa. Dle něho by každý podnikatel, a přeneseně i každý vedoucí pracovník, měl být duší, inspirátorem a iniciátorem dění v podniku (kolektivu). Zároveň by měl kolem sebe shromažďovat další vynikající pracovníky, kteří přinášejí další myšlenky a podněty, které dotyčný může dále integrovat.

Základem je umět motivovat své podřízené, inspirovat je a zároveň podporovat v jejich kreativitě. Jednou ze stěžejních postav jeho úvah a myšlenek byl „vedoucí pracovník.“ Ten dovede získat a motivovat lidi v podniku a vytváří z nich „spolupodnikatele.“

Termín „budovat člověka“, který používal, pro něj znamenal podporovat zaměstnance na úroveň angažovaných zaměstnanců, tedy spolupodnikatelů, kteří mají vlastní zájem na dosahování žádaných výsledků. Zaměstnanec by neměl být pouze bezduchým nástrojem, který plní vůli nadřízených, ale naopak součástí firmy, která se cítí být spolumajitelem a tvůrcem, který má vliv na finální výsledek.

Takový „spolupodnikatel“ či „spolupracovník“ vnímá, že je součástí podniku. Sám mu přináší vysokou přidanou hodnotu a zároveň se cítí být na to hrdý. Jeho práce pro něj není pouze zdrojem obživy, ale také zdrojem uspokojení, které mu přináší.

Jeden z Baťových výroků plně vystihuje celou myšlenku:

„Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet.”

Co tedy můžeme dělat?                                                   

Je důležité uvědomovat si potenciál svých podřízených a zároveň je vhodně motivovat k tomu, aby se stali „spolupodnikateli.“

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520