DVP – Diagnostika Vedoucího Pracovníka

20. 9. 2012

Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.

Popis metody

Účel

Účelem metody Diagnostika Vedoucího Pracovníka je pomocí kombinace testovacích a analytických nástrojů určit klíčové charakteristiky vedoucích pracovníků z hlediska jejich kompetencí vést, užívaných stylů a strategií pro vedení, reakcí na situace, které při vedení nastávají, mechanik, postupů a dalších parametrů určujících osobnost a výkonnost vedoucího pracovníka. DVP vytváří komplexní obraz vedoucího, který je následně využíván pro jeho podporu, rozvoj, pro volbu  vhodného kandidáta na pozici vedoucího konkrétního týmu a pro audit vedoucích pracovníků v rámci společnosti.

Postup

DVP se skládá z řady dílčích diagnostických a analytických nástrojů, které v kombinaci vytvářejí komplexní obraz o osobnosti, schopnostech a charakteristikách zkoumané osoby. Vedoucí pracovník podle zvolené kombinace metod absolvuje řadu testů, rozhovorů, pozorování a dalších forem diagnostik, které společně vytvářejí jeho komplexní obraz vedoucího.

Výsledkem je zpráva, která kvantifikuje hlavní charakteristiky dané osoby z psychologického, sociálně psychologického, sociologického a manažerského hlediska a která je vždy koncipována dle očekávaného účelu diagnostiky (může se koncentrovat na slabá místa, identifikovat potenciál dané osoby, stanovovat, jaký tým bude daná osoba nejlépe vést, atp.).   Základní diagnostická sada může být na jedné osobě provedena během jednoho pracovního dne, komplexní analýza včetně vyhodnocení a interpretace poradcem trvá okolo jednoho měsíce. Tam, kde je DVP použito jako podpůrný nástroj pro komplexní rozvoj vedoucího pracovníka, se provádí průběžně a průběžně se interpretují i výsledky, aby bylo možné změřit, zda probíhá zlepšování a zda v klíčových parametrech požadovaným směrem.

Nástroje

DVP používá řadu nástrojů. Základní forma se skládá z dotazníků a osobních rozhovorů, rozšířená podoba zahrnuje zúčastněné i nezúčastněné pozorování a zpětnou vazbu podřízených vůči vedoucímu pracovníkovi. Výsledné hodnocení vždy vzniká kombinací řady různých postupů a je unikátní.