ASP – Analýza Sociálního Prostředí

7. 9. 2012

Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.

Popis metody

Účel

Účelem Analýzy Sociálního Prostředí (ASP) je popsat společenské prostředí v cílové organizaci, definovat jeho elementární charakteristiky, firemní atmosféru, reálnou (neformální) organizační strukturu a také hlavní rizikové faktory vnitřní komunikace a tvorby vnitřní společnosti ve firmě. Metoda používá kombinaci postupů z různých oborů sociologie a sociální psychologie k získání relevantních informací s velmi vysokou mírou validity. ASP je komplexním nástrojem, který dává managementu celkovou představu o sociálním prostředí firmy s využitím nízkointervenčních nástrojů zkoumání. ASP je základem pro management změny firemní kultury, řídících návyků managementu a celkového stylu vedení.

Postup

Analýza Sociálního Prostředí se skládá z řady dílčích kroků, které jsou vybírány z velkého množství možných na základě konkrétní situace a pro každou firmu zvlášť. Mezi často používané nástroje patří:

  • individuální a skupinové rozhovory s pracovníky,
  • rozhovory s managementem,
  • dotazníková šetření,
  • šetření pomocí focus groups,
  • zúčastněné pozorování.

Přidaná hodnota metody vzniká efektivní kombinací těchto postupů, přesněji jejich výsledků.

Výstup

Výstupem ASP jsou komplexní zprávy pro management o sociálním prostředí jejich firmy a interpretace prováděné poradcem ústně. Účelem ASP je vytvářet podklady pro rozhodování o změnách nástrojů a přístupů vedení, proto se konkrétní výstupy přizpůsobují situaci konkrétní firmy. Management získává komplexní závěrečné zprávy a reporty, které však slouží coby podpůrné dokumenty.

Provedení

Realizace ASP je časově i nákladově závislá na konkrétní situaci a konkrétním klientovi. Včetně přípravy a interpretace obvykle trvá do dvou kalendářních měsíců od zadání, je-li však nástrojem podpory změny, probíhá průběžně po delší dobu. Zadavatel má kdykoli přístup k jejím průběžným výsledkům, jednotlivé kroky analýzy probíhají na základě konzultace s ním a dle aktuální situace a potřeb. V některých krocích je vyžadována aktivní součinnost klienta, v některých pouze pasivní (umožnění přístupu do prostor, komunikace s určitými pracovníky, jejich uvolnění z pracovních povinností atd.). Metoda je konstruována tak, aby co nejméně narušovala běžný pracovní výkon klientské společnosti.

 

Další informace o příbuzné Analýze Sociálního prostředí Organizace na serveru Vlastní Cesta