NIV – NízkoIntervenční Vedení

23. 9. 2012

NízkoIntervenční Vedení je metoda vedení podřízených pracovníků, která minimalizuje riziko konfliktu a čerpá z využití známých psychologických charakteristik vedených při co nejmenší možné míře nátlaku, který je na ně vyvíjen.

Popis metody

Účel

Účelem NízkoIntervenčního Vedení (NIV)  je zajistit řízení pracovníků způsobem, který vede k co nejvyšší efektivitě práce vedoucího i jemu svěřených podřízených, při současně co nejmenším tlaku, který je na ně vyvíjen. Cílem je maximalizace dobrovolného výkonu podřízených a snížení nákladů na vedení, dosažení optimální míry výkonnosti a posílení důvěry mezi vedením a podřízenými.

Postup

Základem implementace NIV do vedení je diagnostika konkrétního sociálního prostředí s cílem zjistit, zda je v něm možné, respektive vhodné NIV implementovat. V kladném případě jsou následně navrženy a implementovány takové postupy řízení na straně managementu, které zajišťují velkou změnu chování u vedených osob. Tyto nástroje management využívá předvídatelným způsobem a s postupně klesající frekvencí, přičemž reakce podřízených na ně je díky sociální setrvačnosti relativně neměnná. Výsledkem je v optimálním případě dosažení takového stavu, kdy nadřízení za pomoci velmi mála intervenčních nástrojů používaných velmi zřídka mohou dosáhnout vysoké efektivity vedení.

Určení

Metoda NIV je použitelná ve specifických společnostech, respektive kolektivech. Využívá se v kreativních společnostech se zaměstnanci, jejichž práce má vysokou míru přidané hodnoty a relativně velkou míru samostatnosti. NIV je možné též alternativně využívat u některých tradičních pracovních kolektivů. Není ji možné využívat všude.

Přínosy

Implementace NIV snižuje náklady na vedení, časové i ekonomické, zjednodušuje proces řízení a koncentruje jej okolo přirozené autority vedoucího. Zároveň vytváří bezpečný prostor pro případné intervence krizového managementu a vedení.